ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร? การขายตรง แชร์ลูกโซ่

จัดทำโดย พรปวีณ์ ตรีทิพศิริศีล 6310104209 (182)
วิชา การแสวงหาความรู้ 01177141

เอกสารอ้างอิง :
Don & Nancy Failla. (2557). “คุณ” คือ “สุดยอดนักธุรกิจเครือข่าย [Just the FAQs about network marketing] (พรนภา จักรวิชย์ธำรง, แปล). กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง.
 
สมชาติ กิจยรรยง. (2559). Sponsor to succeed เทคนิคการเสริมสร้างเครือข่ายสู่ความร่ำรวย. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.
 
ยอดมนู เบ้าสุวรรณ. (2555). White MLM ธุรกิจเครือข่ายสีขาว. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง.
 
สมชาติ กิจยรรยง. (2556). กลยุทธ์สามก๊กกับการสร้างธุรกิจเครือข่าย. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.

MLM-THAI.INFO. (2559). การทำตลาด MLM การสร้างเครือข่าย. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จากเว็บไซต์ : https://mlm-thaiinfo.weebly.com/mlm-marketing/network-marketing-multi-level-marketing-mlm

Finance-Rumour. (2563). MLM (ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครือข่าย) คืออะไร? ดีจริงหรือไม่?. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จากเว็บไซต์ : https://www.finance-rumour.com/investment/mlm-network-marketing/

Nuttbtc. (2562). การขายตรง. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564, จากเว็บไซต์ : https://th.m.wikipedia.org/wiki/การขายตรง

กมลชนก หินน้อย. (2552). ปัจจัยที่มีต่อผลความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง : กรณีศึกษา บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2(1) ม.ค.-เม.ย. 2552, 19-28

นาราตา ปัญญาวงษ์. (2554). “มิสทิน” มาแล้วค่ะ จากขายตรงไทยสู่ตลาดสากล. BrandAge, 12(4) เม.ย. 2554, 32-36

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก AmwayTHofficial : https://www.youtube.com/watch?v=2vw3gzwolxs